เสมา 3 นั่งหัวโต๊ะรับฟังและหารือแนวทางการทำงานร่วมกับผู้บริหาร 3 หน่วยงานในกำกับดูแล

หัวข้อข่าว : เสมา 3 นั่งหัวโต๊ะรับฟังและหารือแนวทางการทำงานร่วมกับผู้บริหาร 3 หน่วยงานในกำกับดูแล
1563870956 เข้าชม : 352 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

เสมา 3 นั่งหัวโต๊ะรับฟังและหารือแนวทางการทำงานร่วมกับผู้บริหาร 3 หน่วยงานในกำกับดูแล

     นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมรับฟังและหารือแนวทางการทำงานร่วมกับผู้บริหาร 3 หน่วยงาน ซึ่ง รมช.ศธ.รับผิดชอบกำกับดูแล คือ สำนักงาน กศน., สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.), นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานดังกล่าวเข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม

     นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า สำนักงาน กศน. มีภารกิจสำคัญ คือ การส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษา กศน. ภาคีเครือข่าย การใช้ประโยชน์จากเครือข่าย ICT ด้วยสถานีโทรทัศน์–วิทยุเพื่อการศึกษา (ETV) วิทยุชุมชน และแหล่งการเรียนรู้อื่น มีบุคลากรทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 18,335 คน ได้รับงบประมาณในปี 2562 จำนวน 12,397,731,700 บาท มีผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา ซึ่ง สำนักงาน กศน. ได้แก้ไขปัญหาโดยใช้วิธี “เคาะประตูบ้าน รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น” ซึ่งจากการสำรวจพบว่า มีเป้าหมายที่ต้องนำเข้าสู่ระบบการศึกษา 510,768 คน ได้ดำเนินการนำกลับเข้าสู่การศึกษาแล้ว 93,333 คน รวมถึงได้ช่วยเหลือ แนะแนว เพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ได้อบรมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับครู กศน. และบุคลากร จำนวน 100 คน โดยใช้หลักสูตรและวิทยากรของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำให้ครู กศน.และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนมีช่องทางในการค้าขาย โดยต่อยอดจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่ทำให้มีรายได้ เช่น สิ่งทอ จักสาน รวมทั้งของที่ระลึกจากท้องถิ่น โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล ปัจจุบันขยายผลลงสู่ประชาชนประมาณ 2 แสนกว่าคน โดยใช้เครือข่ายของอินเทอร์เน็ตประชารัฐ และอินเทอร์เน็ตของ กศน.ตำบล ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,081,580 คน แบ่งเป็น ปฐมวัย 29 คน ประถมศึกษา 79,197 คน ม.ต้น 419,150 คน ม.ปลาย 574,299 คน และระดับ ปวช. 8,905 คน โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 13,658 คน ภายใต้โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ จำนวน 9,833 คน และโครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบสจำนวน 160 คน โครงการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1,045 คน โครงการลูกเสือ กศน.ชายแดนภาคใต้ จำนวน 2,620 คน

      หลังจากรับฟัง นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า การรับฟังและหารือครั้งนี้เป็นการรับฟังข้อเสนอต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ปัญหาด้านบุคลากรของหน่วยงานซึ่ง รมว.ศธ. (นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ) มอบหมายงานให้ดูแลและรับผิดชอบ เป็นครั้งแรก ร่วมกับ 3 หน่วยงาน ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะประเด็นสำคัญ ยังมีบุคลากรครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานมาหลายสิบปี แต่ยังไม่ได้รับการบรรจุ จะเร่งหาแนวทางผลักดันให้ได้เข้ารับราชการให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม การที่จะดำเนินการในเรื่องใด ๆ ต้องให้มีการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นจะสรุปข้อมูลทั้งหมดเสนอให้ รมว.ศธ.รับทราบ พร้อมทั้งขับเคลื่อนการทำงานให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังต่อไป


.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง