รมช.กนกวรรณ เปิดงาน “กศน. สืบสาน รักษา ต่อยอด ครูประวัติศาสตร์ชาติไทย ถวายพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ปลื้มครู กศน. “ครูผู้สร้างอุดมการณ์”

หัวข้อข่าว : รมช.กนกวรรณ เปิดงาน “กศน. สืบสาน รักษา ต่อยอด ครูประวัติศาสตร์ชาติไทย ถวายพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ปลื้มครู กศน. “ครูผู้สร้างอุดมการณ์”
1567066433 เข้าชม : 359 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด ครูประวัติศาสตร์ชาติไทย ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยครู กศน. ผู้สอนประวัติศาสตร์ บุคลากร กศน. ที่ผ่านการอบรมจิตอาสา 904 วิทยากร ผู้บริหารในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 1,490 คน

ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า ตามที่สำนักงาน กศน.ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้แก่ครู กศน. ทั่วประเทศ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 และได้ขยายผลการดำเนินงานจัดอบรมหลักสูตรแบบเข้มข้นภายใต้โครงการ “การอบรมวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย” เพื่อสร้างครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทยในสังกัดสำนักงาน กศน. ในอันที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอดตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยผู้ที่ผ่านการอบรมดังกล่าว ได้ดำเนินการต่อยอดโดยเป็นวิทยากรเผยแพร่ สร้างการรับรู้ให้แก่นักศึกษา กศน. เยาวชน และประชาชนไทยทั่วประเทศอีกเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องของสถาบันหลักของประเทศคือ ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนต่อไป จากการดำเนินงานดังกล่าว วันนี้ สำนักงาน กศน. จึงได้จัดงาน “สืบสาน รักษา ต่อยอดครูประวัติศาสตร์ชาติไทยของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยjถวายสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม และเพื่อเผยแพร่การดำเนินงาน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของครู กศน. ทั่วประเทศที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ตลอดจนสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่ครู กศน. ในการที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาเป็นเวลายาวนาน สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์แห่งการดำรงอยู่ของชาติไทย ทุกคราวที่ประเทศไทยต้องเผชิญวิกฤตนานาประการ ประเทศชาติก็สามารถผ่านพ้นมาได้เสมอด้วยพระบารมีแห่งองค์บูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ตราบจนปัจจุบันนี้ ดังนั้น การเผยแพร่ความรู้ การสอนให้เยาวชน ประชาชนไทยได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์และประวัติศาสตร์ชาติไทยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างจิตสำนึกและอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์   ดิฉันขอชื่นชมครู กศน.jและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านในการปฏิบัติภารกิจนี้อย่างเข้มแข็งและสร้างสรรค์ การจัดงานในวันนี้จะเป็นการประกาศศักยภาพของครู กศน. ที่มากกว่าการเป็นครูสอนด้านวิชาการ แต่เป็นครูที่สามารถสร้างอุดมการณ์ในการเป็นพลเมืองที่ดี เป็นพลเมืองที่มีจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนต่อไป ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสืบสาน รักษา และต่อยอดอุดมการณ์ดังกล่าวของครู กศน. จะยังคงอยู่และขยายผลสืบไปตราบนานเท่านาน


.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง