กศน.มุกดาหาร รุกคืบ PR เชิงบวก ผลิตสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์สร้างชื่อเสียงองค์กร

หัวข้อข่าว : กศน.มุกดาหาร รุกคืบ PR เชิงบวก ผลิตสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์สร้างชื่อเสียงองค์กร
1574225399 เข้าชม : 254 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

นายนรา เหล่าวิชยา รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน. ภายใต้กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างพลังเครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน. โครงการประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร และคณะผู้บริหารในพื้นที่ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยบุคลากร กศน.ในระดับอำเภอ ตำบล จากหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มุกดาหาร อุบลราชธานี สกลนคร ยโสธร และกาฬสินธุ์ เพื่อพัฒนาผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นายนรา เหล่าวิชยา กล่าวว่า ยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน การประชาสัมพันธ์เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ในระดับนโยบายที่แทบทุกหน่วยงาน/องค์กร ต่างนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิผลขององค์กร การแข่งขันด้านการประชาสัมพันธ์ ทักษะ และวิธีการสร้างแรงจูงใจเป็นเรื่องที่จะต้องพัฒนาไปตามยคสมัยให้ทันกับเหตุการณ์ในโลกยุคใหม่  ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และสำนักงาน กศน. เป็นผู้รับผิดชอบหลัก การดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน รวมถึงนวัตกรรมที่ควรค่าแก่การกล่าวถึง ซึ่งมีผลมาจากการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาตลอดชีวิตของสำนักงาน กศน. จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้กลยุทธ์ของการประชาสัมพันธ์ ในมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเชิงบวกสู่สาธารณชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและมีคุณภาพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ปรากฏต่อสาธารณชนและสื่อแขนงต่าง ๆ ในโลกโซเชียลที่ไร้ขอบเขต ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัจจุบันการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Facebook มีความรวดเร็วมากเป็นอันดับต้นๆ เราจึงจำเป็นต้องมาคิดกันต่อว่าทำอย่างไรข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เผยแพร่ออกไปจะเป็นเชิงบวก และสร้างสรรค์ ดังนั้น เนื้อหาของข่าวที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงมีความสำคัญมาก ต้องนำหลักการในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์มาใช้ ทั้งนี้ ครู กศน.ทุกคนถือเป็นตัวแทนขององค์กร ต้องยึดหลักของการใช้ภาษา เพื่อนำสื่อและข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยก่อนนำเสนอต้องมีการตรวจสอบทั้งตัวสื่อและเนื้อหาให้ถูกต้อง ชัดเจน และสอดคล้องกัน การอบรมครั้งนี้ ขอให้ทุกคนนำไปขยายผลสู่ กศน.อำเภอ กศน.ตำบล ให้มีความรู้และทักษะในการประชาสัมพันธ์ ทั้งในด้านปฏิบัติการ ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน และด้านบริการ ตลอดจนเทคนิคและกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ถึงแม้ว่าเวลาอบรมจะสั้น แต่การเรียนรู้อย่าให้สั้น ด้วยโลกแห่งการสื่อสารยุคใหม่ ทั้งวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมยังสามารถติดต่อสื่อสารติดต่อ – สอบถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตลอดเวลา คาดว่าความรู้จากการอบรมครั้งนี้ จะสร้างนักประชาสัมพันธ์ ที่มีคุณภาพสามารถเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อการเรียนรู้ ตลอดจนนำเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร กศน. ในเชิงสร้างสรรค์ต่อไป 
    

 


.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง