สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ๆ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

หัวข้อข่าว : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ๆ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
1580291388 เข้าชม : 543 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ๆ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในสังกัดสำนักงาน กศน. ซึ่งเปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการเป็นแห่งที่ 104 ของประเทศ โดยเปิดให้บริการเป็นวันแรก มีสมาชิก 239 คน นำไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีนิสัยรักการอ่าน

ภายในอาคารมีมุมหนังสือพระราชนิพนธ์และหนังสือพระราชทาน ,มุมหนังสือทั่วไป รวม5,472เล่ม ,มุมสืบค้นข้อมูล,มุมเด็กและครอบครัว ,มุมคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการสร้างสร้างรายได้ เป็นแนวทางการพัฒนาความป็นอยู่ของประชาชนและป่าไม้ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ มีการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายชนิด "แบบสี่ชั้นเรือนยอด" ให้เหมาะกับพื้นที่ เป็นการผสมผสานระหว่างชนิดของไม้ป่าและพืชเศรษฐกิจและห้องคนรักษ์ป่า และมุมเรียนรู้นวัตวิถี ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีของชนเผ่าต่าง ๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนชั้น 2 จัดนิทรรศการ อาทิ บ้านของพ่อ แม่ฮ่องสอนเมืองในฝัน ห้องตะลอนไปในห้องกว้าง และ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง" ตามพระราชดำริ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าไปดำเนินการเมื่อปี 2562 ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่  ตาก น่าน เชียงราย และ แม่ฮ่องสอน โดยใช้มนุษยสัมพันธ์สร้างความคุ้นเคย และเป็นมิตรเพื่อพัฒนาทักษะให้กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงสามารถ ฟังพูด ภาษาไทยได้มากขึ้น


.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง