สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ต่อยอดการพัฒนาให้เป็น Master Trainer

หัวข้อข่าว : สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ต่อยอดการพัฒนาให้เป็น Master Trainer
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-03-15 09:37:02 เข้าชม : 67 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ต่อยอดการพัฒนาให้เป็น Master Trainer ในระหว่างวันที่ 12 - 14 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และ สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี โดย ดร.กษมา โรจนนิล ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และได้เน้นย้ำถึงการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ ที่จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 1. ต่อยอดอดีต 2. ปรับปัจจุบัน 3. สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต สำนักงาน กศน. มีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการให้บริการทางการศึกษา และเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาพ เพื่อพัฒนาอาชีพ ทักษะชีวิต และพัฒนาสังคมและชุมชน จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ โดยได้ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตร ตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer เพื่อจัดอบรม Master Trainer ต่อยอดการพัฒนา ให้สอดรับกับเป้าหมายยุทธศษสตร์ชาติ 20 ปีต่อไป โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเกษตร 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ (Master Trainer) ในโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ต่อยอดการพัฒนาให้เป็น Master Trainer ในระหว่างวันที่ 12 - 14 มีนาคม พ.ศ.2562 ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้จัดนั้น ได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดย Smart ONIE และ Master Trainer จะวางแผนการทำงานเพื่อเป๋็นแกนนำในการเผยแพร่ความรู้การบริหารจัดการเกษตรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทันแก่ เกษตรกรรายอื่นๆ ต่อไป

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง