โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร "งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร"

หัวข้อข่าว : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร "งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร"
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-06-12 20:46:44 เข้าชม : 67 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นางธัชชนก พละศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นายชรินทร์ รู้อ่าน นักวิชาการศึกษา ตัวแทนระดับจังหวัด และ บุคลากร กศน.อำเภอบางเสาธง ประกอบด้วย นางสาวโสภานนท์ ปัททุม ครูผู้ช่วย นางสาวสุภาวิตา ทองน้อย ครู กศน.ตำบล นายทวีวุฒิ จันดาพันธ์ ครู ศรช. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร "งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร" ระหว่างวันที่ 11~14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง กศน.อำเภอบางเสาธง เป็นสถานศึกษาแห่งเดียวในสังกัดของสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้รับการตอบรับเป็นสมาชิกงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนในครั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ตามพระราชดำริ คือ "การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ และกายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้างคุณธรรม ปัญญา และภูมิปัญญา"

.
.
.