พิธีมอบใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2553, 2556, 2558 และ 2560

หัวข้อข่าว : พิธีมอบใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2553, 2556, 2558 และ 2560
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-07-04 15:59:59 เข้าชม : 141 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นางธัชชนก พละศักดิ์ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายความเคารพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพิธีมอบใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2553, 2556, 2558 และ 2560 โดยผู้ที่ได้รับใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้ 1. ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556 ใบกำกับเหรียญจักรพรรดิมาลา ได้แก่ นางวรรณดี จอกทองคำ 2. ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2553,2558 และ 2560 2.1 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตรา จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) จำนวน 7 ราย ได้แก่ ปี 2558 นายสมควร จอกทองคำ นางอภิชาต์ บุญสด ปี 2560 นายธานี สงวนดี นางชื่นจิต แก้วแสงเอก นางณลาวัลย์ พรรณชยภูมิ นายสุพัฒนชาติ ชาวยอง นางสาวเพ็ญศรี มีมูลทอง 2.2 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตรา เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) จำนวน 31 คน ได้แก่ ปี 2560 นายมงคล คำแสน นายสิทธิศักดิ์ กิ่งแก้ว นายวีรยุทธ ไพรชัฏ นายอุดมพร เดี้ยปิย์ นายธีรยุทธิ์ โชตินุสนธิ์ นายธนากร นาพยัพ นายสุรศักดิ์ สมภูงา นายวิมล ยิ่งหาญ นายธณภล แตงกลับ นายบุญสม เหมืนพลอย นายบุญธวัช พันธ์เสือ นางสาวจำเนียน อร่ามชัย นางสาวจิณห์นิภา พระเมืองคง นางสาวปัณฑิตา มานาจิตร์ นางสาวยุภารัตน์ ป้องโกเช นางยุวรี ถาบุตร นางสุภาพร เหลืองอร่าม นางสาวสุพิศ ประชาราษฎร์ นางสาวสุพรรษา ทองเขียว นางสาวทรงพิศ ทรงประกอบ นางปาริชาติ ฝั่งสระ นางสาวรุ่งรัตน์ เอี่ยมสุกใส นางสาวเอกอนงค์ ดีศรี นางกรณิศรา ตระกูลเสาแก้ว นางณภัทร ตองอ่อน นางสาวมีนา แซ่ลิ้ม นางสาวศศิธร วุฒิปัญโญ นางสาวศรีสมร จงเจิดสิน นางกฤตยา ปั้นทรัพย์ นางสาวณิชาพรรณ์ พิริยะพัชร์ปภา นางสาววาสนา ชาเหลา สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับบุคลากรที่ได้รับใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้

.
.
.