ศฝช.สระแก้ว ประชุมประจำเดือนข้าราชการครูและบุคลากร

หัวข้อข่าว : ศฝช.สระแก้ว ประชุมประจำเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
เขียนข่าวโดย ศฝช.สระแก้ว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2018-12-06 16:07:35 เข้าชม : 17 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายเกษม บาตรโพธิ์ ผอ.ศฝช.สระแก้ว ประชุมประจำเดือนข้าราชการครูและบุคลากร ณ ห้องประชุมทับทิม ศฝช.สระแก้ว เพื่อแจ้งข้อราชการให้ที่ประชุมรับทราบ ตามระเบียบวาระการประชุม ประกอบด้วย เรื่องแจ้งเพื่อทราบ อาทิ ขอบคุณบุคลากรที่ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ด้านงานตามภารกิจหน้าที่และงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และเรื่องจากการเข้าประชุมจังหวัด อาทิ การย้ายข้าราชการ/การจัดกิจกรรม bike อุ่นไอรัก/งานเทศบาลประจำปี/งานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาดสระแก้ว/วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล/การจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เรื่องสืบเนื่อง อาทิ การเร่งดำเนินการตามงบประมาณที่จัดสรร เรื่องเสนอเพื่อทราบ อาทิ การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามนโยบาย กศน. ปี 2562 โดยนายเกษม บาตรโพธิ์ ได้บรรยายเรื่องการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ กับ กศน./นโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.ปี 2562/นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมจัดทำโครงการรองรับ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณารับทราบและให้ข้อเสนอแนะ และเรื่องอื่นๆ อาทิ ระบบการดูแลบ้านพักและหอประชุม/จิตบริการ/การร่วมใจทำงานเป็นทีม เป็นต้น ภาพ/ข่าว : สมชิด ปชส.ศฝช.สระแก้ว

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง