สถิติการประชาสัมพันธ์ข่าว
  20 อันดับ สำนักงาน กศน.จังหวัดที่ประชาสัมพันธ์ข่าวบนระบบ ONIE-PR มากที่สุด
อันดับดับที่
รหัสสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
จำนวนข่าวที่ประชาสัมพันธ์
1 1271060000 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี 2811 ข่าว
2 1272010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี 2015 ข่าว
3 1246010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 1231 ข่าว
4 1277010003 อุทยานฯหว้ากอ 744 ข่าว
5 1227010004 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว 549 ข่าว
6 1248010099 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม 279 ข่าว
7 1280200000 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช 236 ข่าว
8 1249010003 ศฝช.มุกดาหาร 235 ข่าว
9 1222010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี 230 ข่าว
10 1295010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา 220 ข่าว
11 1296010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส 201 ข่าว
12 1227010003 ศฝช.สระแก้ว 181 ข่าว
13 1234010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี 177 ข่าว
14 1284010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 174 ข่าว
15 1256010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 166 ข่าว
16 1294030001 ศฝช.ปัตตานี 153 ข่าว
17 1262010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 152 ข่าว
18 1252010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 151 ข่าว
19 1261010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี 148 ข่าว
20 1211010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ 124 ข่าว