สถิติการประชาสัมพันธ์ข่าว
  20 อันดับ สำนักงาน กศน.จังหวัดที่ประชาสัมพันธ์ข่าวบนระบบ ONIE-PR มากที่สุด
อันดับดับที่
รหัสสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
จำนวนข่าวที่ประชาสัมพันธ์
1 1271060000 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี 2174 ข่าว
2 1272010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี 1627 ข่าว
3 1277010003 อุทยานฯหว้ากอ 480 ข่าว
4 1227010004 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว 451 ข่าว
5 1280200000 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช 198 ข่าว
6 1295010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา 185 ข่าว
7 1222010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี 183 ข่าว
8 1227010003 ศฝช.สระแก้ว 171 ข่าว
9 1249010003 ศฝช.มุกดาหาร 171 ข่าว
10 1296010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส 171 ข่าว
11 1234010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี 151 ข่าว
12 1252010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 123 ข่าว
13 1284010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 123 ข่าว
14 1246010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 122 ข่าว
15 1261010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี 115 ข่าว
16 1294030001 ศฝช.ปัตตานี 104 ข่าว
17 1211010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ 102 ข่าว
18 1290010009 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ 102 ข่าว
19 1282010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา 101 ข่าว
20 1248010099 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม 93 ข่าว