สถิติการประชาสัมพันธ์ข่าว
  20 อันดับ สำนักงาน กศน.จังหวัดที่ประชาสัมพันธ์ข่าวบนระบบ ONIE-PR มากที่สุด
อันดับดับที่
รหัสสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
จำนวนข่าวที่ประชาสัมพันธ์
1 1271060000 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี 1587 ข่าว
2 1272010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี 1456 ข่าว
3 1227010004 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว 365 ข่าว
4 0123456789 อุทยานฯหว้ากอ 319 ข่าว
5 1280200000 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช 161 ข่าว
6 1296010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส 157 ข่าว
7 1295010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา 137 ข่าว
8 1234010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี 114 ข่าว
9 1227010003 ศฝช.สระแก้ว 114 ข่าว
10 1246010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 102 ข่าว
11 1261010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี 99 ข่าว
12 1249010003 ศฝช.มุกดาหาร 98 ข่าว
13 1284010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 96 ข่าว
14 1282010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา 93 ข่าว
15 1252010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 93 ข่าว
16 1290010009 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ 86 ข่าว
17 1212030000 สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี 84 ข่าว
18 1211010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ 81 ข่าว
19 1294030001 ศฝช.ปัตตานี 70 ข่าว
20 1265010099 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก 67 ข่าว